Jikji, the Golden Seed Installation View (partI)

Jikji_prologue jikji-korea-installationsaesasacsaosa%e2%95%9d-6877

3-%ea%b4%80%eb%9e%8c%ed%91%9c%ec%a0%95-8 jikji-korea-installationsaesasacsaosa%e2%95%9d-6851 jikji-korea-installationsaesasacsaosa%e2%95%9d-6820 jikji-korea-installationsaesasacsaosa%e2%95%9d-8868 jikji-korea-installationsaesasacsaosa%e2%95%9d-6854 jikji-korea-installationsaesasacsaosa%e2%95%9d-6827 jikji-korea-installationsaesasacsaosa%e2%95%9d-6839 jikji-korea-installationsaesasacsaosa%e2%95%9d-8884 jikji-korea-installationsaesasacsaosa%e2%95%9d-6918 jikji-korea-installationsaesasacsaosa%e2%95%9d-6924 jikji-korea-installationsaesasacsaosa%e2%95%9d-8427 jikji-korea-installationsaesasacsaosa%e2%95%9d-8673 jikji-korea-installationsaesasacsaosa%e2%95%9d-8697 jikji-korea-installationsaesasacsaosa%e2%95%9d-8700 jikji-korea-installationsaesasacsaosa%e2%95%9d-8724
jikji-korea-installationsaesasacsaosa%e2%95%9d-8745
jikji-korea-installationsaesasacsaosa%e2%95%9d-8748 jikji-korea-installationsaesasacsaosa%e2%95%9d-8751 jikji-korea-installationsaesasacsaosa%e2%95%9d-8754 jikji-korea-installationsaesasacsaosa%e2%95%9d-8760 jikji-korea-installationsaesasacsaosa%e2%95%9d-8763 jikji-korea-installationsaesasacsaosa%e2%95%9d-8771 jikji-korea-installationsaesasacsaosa%e2%95%9d-8774 jikji-korea-installationsaesasacsaosa%e2%95%9d-8778 jikji-korea-installationsaesasacsaosa%e2%95%9d-8786 jikji-korea-installationsaesasacsaosa%e2%95%9d-8794 jikji-korea-installationsaesasacsaosa%e2%95%9d-8798 jikji-korea-installationsaesasacsaosa%e2%95%9d-8806jikji-the-golden-seed_saaesansaasasa%e2%95%9d-32

Mashmellow Laser Feast, In the Eyes of Animals

Mashmellow Laser Feast, In the Eyes of Animals

 

Jian Kwon, Fiction/Non-Fiction

Jian Kwon, Fiction/Non-Fiction

jikji-korea-installationsaesasacsaosa%e2%95%9d-8771


jikji-korea-installationsaesasacsaosa%e2%95%9d-8935
jikji-korea-installationsaesasacsaosa%e2%95%9d-8944 jikji-korea-installationsaesasacsaosa%e2%95%9d-8947 jikji-korea-installationsaesasacsaosa%e2%95%9d-8953 jikji-korea-installationsaesasacsaosa%e2%95%9d-8990 jikji-korea-installationsaesasacsaosa%e2%95%9d-9022 jikji-korea-installationsaesasacsaosa%e2%95%9d-9026 jikji-korea-installationsaesasacsaosa%e2%95%9d-9052 jikji-korea-installationsaesasacsaosa%e2%95%9d-9055 ron-pavilionweb-01 ron-pavilionweb-02 ron-pavilionweb-03 ron-pavilionweb-04 ron-pavilionweb-14 ron-pavilionweb-18